Choď na obsah Choď na menu
 


Na tomto mieste nájdete  zmluvy  zverejňované v zmysle novely zákona 211/2000 z.z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnej od 01.01.2011

 

Z M L U V Y - ROK 2016

08/2016 - Zmluva o prenájme nebytových priestorov - TREND

07/2016 - Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Majáčik

06/2016 - Zmluva o školskom mlieku

05/2016 - Zmluva o dielo - Rekonštrukcia betónových poterov v učebniach 2016

04/2016 - Zmluva o prenájme hnuteľnej veci - nádoby na biologicky   

rozložiteľný odpad.

03/2016 - Deň na dedine 2016

02/2016 - Ľadová revue 2016

01/2016 - Tešíme sa z pohybu 2016

Z M L U V Y  -  ROK  2015

09/2015 - Zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru

08/2015 - Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z  nich

07/2015 - Zmluva o prenájme telocvične - 2.

06/2015 - Rámcová kúpna zmluva na opakované dodávky potravinárskeho tovaru, mlieka a mliečnych výrobkov, mrazených výrobkov - Ján Onduš

05/2015 - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 122/2015/CE - ,,Deň na dedine"

04/2015 - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 95/2015/CE - ,,Tešíme sa z pohybu"

03/2015 - Zmluva o dielo č. 02/2015 - Odvodnenie a zaizolovanie časti budovy ŠKD.

02/2015 - Rámcová zmluva - Kancelárske potreby

01/2015 - Deň narcisov - 27.3.2015

Z M L U V Y   ROK   2014

 

24/ Kúpna zmluva ŠJ - Tovar

23/ Zmluva o prenájme telocvične - Ratolesť

22/ Európsky mliečny program - KOLIBA Trade, s.r.o.

21/ Kúpna zmluva - TEMPOVIT spol. s.r.o.

20/ Kúpna zmluva - CHRIEN spol. s.r.o.

19/ SPP - Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu - DODATOK

18/ Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 735/2014 - Zmena štatutára od 1.7.2014

17/ Zmluva o dielo ,, Rekonštrukcia plota"

16/ Zmluva o výpožičke - zmluva

15/ Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 735/2014 - Zmluva

14/ Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkoch z nich pre šk. rok 2014/2015 - Hook, s.r.o.

13/ Licenčná zmluva pre priebežnú aktualizáciu SW - LZ

12/ Zmluva č. 1/NP/741/2013 o podmienkach pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí  / ITMS: 26130230025 -

11/ Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov - 02/2014 - upravená

10/ Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - 02/2014

9/ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 107/2014/CE - Deň na dedine 2014

8/ Zmluva o poskytnutí dotácie č.80/2014/CE - Tešíme sa z pohybu

7/ Kúpna zmluva - nákup mlieka a mliečnych výrobkov - KOLIBA Trade, s. r. o.

6/ Dodatok k darovacej zmluve ITMS 26110130001 - Dodatok

5/ Zmluva o prenájme učebne - 1/2014

4/ Divadelné predstavenie

3/ Zmluva o spolupráci - ,, Deň narcisov 2014 "

2/ Dohoda o spolupráci - UMB

1/ Poistenie majetku EU - PZ

Z M L U V Y   ROK   2013

16/ Zmluva o dielo - ,,Rekonštrukcia betónových poterov v učebniach." - 1, 2, 3, 4

15/ Darovacia zmluva 2013/45-ZŠ - ,,Veľké knižné venovanie" - 1, 2

14/Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

13/ Zmluva o poskytnutí finančného daru - 1.

12/ Darovacia zmluva Projekt - ITMS 26110130001 str. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6

11/Kúpna zmluva TAMI - mlieko a mliečne výrobky str. č. 1, 2, 3

10/ Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich str. č. 1, 2, 3, 4

9/ Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2013/2014 str. č. 1, 2, 3

8/  Zmluva č. 387/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu:

     str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7  /NÚCEM/

7/  Zmluva o poskytnutí dotácie: Skáčeme pre zdravie:  str. 1 , 2 , 3

6/  Zmluva o poskytnutí dotácie: Minifutbalový turnaj "O putovnú valašku": 1, 2, 3

5/   Zmluva o poskytnutí dotácie : Regionálna výchova a ľudová kultúra regiónu Detva

       str.č. 1, 2, 3

4/    Zmluva o združenej dodávke elektriny: str.č.1, 2z1;       2, 2z2,    3, 2z3,    4. 2z4,                   5, 2z5

3/    Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou               kanalizáciou:  str. 1, 2, 3, 4,  Príloha č. 1 -  5, 6, a  Príloha č. 2 - 7

2/ Dodatok ku Kúpnej zmluve na zabezpečenie dodávky tovaru a služieb podľa $ 409 a nasl.  Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkou str. 1, 2

1/ Projekt "Moderné vzdelávanie" Kúpna zmluva na zabezpečenie "Nákup didaktických zariadení IKT, učebných pomôcok pe ZŚ, Kukučínova 480/6, 962 12  Detva vrátane služieb s tým súvisiacich".  str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9