Choď na obsah Choď na menu
 


Výchovné poradenstvo

Informácie o stredných školách:

www.stredneskoly.sk

http://zoznamskol.eu

http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

http://www.chovatelahospodar.sk/clanok/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu-261

Výchovná poradkyňa: Mgr. Elena Melichová 

Konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov: podľa dohody

         Výchovná poradkyňa sa zameriava na otázky profesijnej orientácie, konzultačno - poradenskú činnosť pre žiakov i rodičov, riešením otázok, ktoré vznikajú pri výbere stredných škôl. Zabezpečuje informovanosť žiakov aj rodičov o obsahovom zameraní štúdia na jednotlivých školách.
V spolupráci so zástupcami stredných škôl organizuje prezentáciu študijných a učebných programov. Oboznamuje o všetkých aktuálnych zmenách
v prijímacom pokračovaní.
Zisťuje príčiny zanedbávania povinnej školskej dochádzky a spolupracuje
s inštitúciami, ktoré pomáhajú riešiť problematiku záškoláctva.

Harmonogram prijímacieho pokračovania v škol.roku 2019/2020:

1.4. 2020            

Testovanie deviatakov
 15.4.    2020  Náhradný termín - Testovanie 9

do 20.2. 2020

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu - umelecké a športové školy, bilingválne gymnáziá.

 

15. 3. - 30.4.2020

talentové skúšky

do 10.4.2020

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory a osemročné gymnáziá.

11.5.2020

14.5.2020

1. kolo prijímacích skúšok

 16.6.2020

2.kolo prijímacích skúšok 

Podrobnejšie informácie na stránke http://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

 Kľúčové kritériá na prijímanie žiakov na stredné školy:

Prijímacie pohovory  stredné školy budú robiť prijímacie pohovory na maturitné odbory v dvoch termínoch – v pondelok a vo štvrtok v druhom úplnom májovom týždni (na stredné školy s nenaplneným počtom prijatých žiakov sa prijímacia skúška bude konať v utorok v treťom úplnom júnovom týždni),- dobrý prospech ešte nebude automaticky znamenať prijatie na školu,- stredné školy budú môcť prijať deviataka aj bez prijímačiek - v celoslovenskom Testovaní 9 však bude musieť v každom z predmetov dosiahnuť úspešnosť minimálne 90 %,- školy budú môcť sprísňovať podmienky na prijatie, ale môžu zohľadňovať napríklad aj zdravotné znevýhodnenie či výsledky z olympiád. 

Prihláška na štúdium na strednej škole

  • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
  • V odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na odbory vzdelávania s talentovými skúškami a  ďalšiu prihlášku na druhé kolo prijímacieho konania.
  • Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
  • Pozvánky na prijímacie skúšky odošle riaditeľ SŠ najneskôr 5 dní pred ich termínom.
  • SŠ zverejnení výsledky obidvoch termínov 1. kola do troch pracovných dní odo dňa konania každého termínu.
  • Každý uchádzač po zverejnení zoznamu prijatých uchádzačov musí obdržať od riaditeľa SŠ rozhodnutie o prijatí či neprijatí na štúdium.
  • Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
  • Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ, si podáva prihlášku priamo na vybranú SŠ.
  • Uchádzač so ZPS (zmenenou pracovnou schopnosťou) pripojí k prihláške rozhodnutie lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať daný odbor.
  • Uchádzač so ZPS je prijatý prednostne v prípade rovnakej úspešnosti s iným uchádzačom.
  • Riaditeľ SŠ pri prijímaní berie do úvahy aj výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ (monitor).
  • K prihláške je možné priložiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí so štúdiom vybraného odboru.

   Zápisný lístok

 • Každý žiak obdrží v ZŠ jeden zápisný lístok.
 • Môže byť zapísaný len na jednu školu.
 • V prípade rozhodnutia o zmene školy, rodič (zákonný zástupca) musí ísť žiaka odhlásiť zo školy, kde bol vykonaný zápis, zobrať zápisný lístok a opäť žiaka zapísať na inú školu.